داوران و راهبران

سید محمدهادی نواب
مسئولیت اجتماعی

محمدرضا مستقیمان
تحلیل داده، باورهای اجتماعی

حمزه قطبی نژاد
سخت افزار، فناوری اطلاعات

محمدرضا آقایا
شناخت اجتماعی، تجاری سازی ایده ها

 

حکیمه فری زاده
کارآفرینی حوزه بانوان

محمدحسین سجادی نیری
محتوا، صنایع خلاق

سید محمدحسین نواب
سبک زندگی، هنر، صنایع خلاق

علی سدیفی
آموزش، محتوا، صنایع خلاق

احمد عادلی
تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات

نوید نظری
صنایع خلاق

امیرحسین رضوانی
روابط بین الملل، آموزش

فاضل موحدی محب
محتوا، آموزش

محمدجواد مقدسی
صنایع خلاق، مسئولیت اجتماعی